Przy≥bica starszego typu - klappvisier, wzorowany na zabytku z Deutsches Historisches Museum, datowany na lata 1350-1370/Klappvisier bascinet based on helmet from Deutsches Historisches Museum, 1350-1370