Klappvisier wzorowany na ikonografii z drugiej połowy XIV wieku/Klappvisier bascinet based on iconography from second half of XIV c.