Płytowe osłony rąk koniec XIV wieku, pączątek XV./ Plate arm harness for late XIV c. - begin of XV c.